Co to jest GMO?

Obraz przedstawiający różnicę pomiędzy GMO i NON GMO.

Co to jest GMO?

Mia­nem GMO (ang. genetically modified organisms) okre­śla­ne są or­ga­ni­zmy zmo­dy­fi­ko­wa­ne ge­ne­tycz­nie, czyli takie, któ­rych geny zo­sta­ły zmo­dy­fi­ko­wa­ne przy po­mo­cy in­ży­nie­rii ge­ne­tycz­nej. Mo­dy­fi­ka­cje ge­ne­tycz­ne prze­pro­wa­dza­ne są w wa­run­kach la­bo­ra­to­ryj­nych mają inny cha­rak­ter, niż te które za­cho­dzą w na­tu­rze, dla­te­go budzą wiele kon­tro­wer­sji. Mo­dy­fi­ka­cjom ge­ne­tycz­nym naj­czę­ściej pod­da­je się ku­ku­ry­dzę, soję, rze­pak i ba­weł­nę, aby zwięk­szyć ich od­por­ność na cho­ro­by i trud­ne wa­run­ki gle­bo­we lub at­mos­fe­rycz­ne. Zmia­ny w ko­dzie ge­ne­tycz­nym czę­sto po­le­ga­ją bo­wiem na wsz­cze­pia­niu ro­śli­nom genów po­cho­dzą­cych od bak­te­rii lub wi­ru­sów. Nie­zwy­kle trud­no zatem prze­wi­dzieć skut­ki ta­kie­go dzia­ła­nia dla czło­wie­ka i śro­do­wi­ska na­tu­ral­ne­go. W Europie obserwuje się coraz silniejszy trend w którym dostrzega się szereg zagrożeń na jakie naraża konsumentów i środowisko naturalne rozprzestrzenianie się upraw roślin modyfikowanych genetycznie.

 Niektóre zagrożenia związane z GMO

 1. Nie wiadomo, jaki skutek spowoduje w dłuższym okresie czasu spożywanie większej ilości transgenicznych roślin. Obecnie badania wykazują, że konkretna roślina czy produkt nie przynosi uszczerbku na zdrowiu, ale nie wiadomo jak zareaguje nasz organizm, jeśli w diecie pojawi się kilka produktów mających w składzie GMO.
 2. Wielu ludzi jest alergikami na żywność pochodzącą z roślin, która produkuje białka chroniące je przed chorobami i szkodnikami. Genetycznie modyfikowane rośliny są w taki sposób zaprojektowane, aby produkować zwiększone ilości tych protein, dlatego ryzyko alergii wzrasta.
 3. Bardzo niebezpiecznym zjawiskiem jest niekontrolowane rozprzestrzenianie się pyłków roślin zmodyfikowanych i zapylanie nimi nawet bardzo odległych upraw roślin niezmodyfikowanych, czyli de facto ich skażenie genetyczne. Jest to szczególnie niebezpieczne dla rolników ekologicznych, którzy nie mogą sprzedawać zanieczyszczonego ziarna, jako wolnego od genetycznych modyfikacji.
 4. Wprowadzanie GMO do środowiska jest praktycznie nieodwracalne i z biologicznego punktu widzenia zuboża globalną bioróżnorodność i naturalną pulę genową biosfery na równi ze zjawiskiem wymierania gatunków.
 5. Bardzo niebezpiecznym zjawiskiem jest niekontrolowane rozprzestrzenianie się pyłków roślin zmodyfikowanych i zapylanie nimi nawet bardzo odległych upraw roślin niezmodyfikowanych, czyli de facto ich skażenie genetyczne. Jest to szczególnie niebezpieczne dla rolników ekologicznych, którzy nie mogą sprzedawać zanieczyszczonego ziarna, jako wolnego od genetycznych modyfikacji.
 6. Innym zagrożeniem jest szkodliwość roślin z modyfikacją, umożliwiającą im produkcję endogennych środków owadobójczych, dla gatunków nieszkodliwych lub wręcz pożytecznych, co niebezpiecznie zakłóca sieci troficzne ekosystemów.
 7. W roślinach transgenicznych tworzą się nowe rodzaje protein oraz występuje duża koncentracja endotoksyn BT które mogą powodować alergie i szkodliwie wpływać na zdrowie. Klinicznie stwierdzono, że soja transgeniczna uzyskana przez transformację genu z orzeszka brazylijskiego do soi konwencjonalnej oraz niektóre odmiany kukurydzy transgenicznej wywołują alergie
 8. Ekolodzy alarmują, że niekontrolowane wprowadzanie genetycznie zmodyfikowanych organizmów do środowiska może w zupełnie nieprzewidywalny i wielostronny sposób zaburzyć równowagę ekosystemów.
 9. Modyfikacje genetyczne nie przyczyniły się do zmniejszenia ilości stosowanych herbicydów a do zwiększenia ich stosowania.
 10. W produkcji rolnej zapylenie upraw ekologicznych pyłkiem roślin zmodyfikowanych genetycznie oznacza dyskwalifikację plantacji ekologicznej i poważne straty dla rolnika, który taką uprawę prowadził.
 11. Rośliny genetycznie zmodyfikowane pod kątem odporności na szkodniki i zawierające gen warunkujący syntezę białka toksycznego dla owadów mogą być toksyczne również dla owadów pożytecznych (złotooków, pszczół), dla ptaków zjadających zatrute w ten sposób owady, dla mikroorganizmów glebowych, a nawet dla niektórych ludzi.
 12. Pasze zawierające GMO mogą negatywnie wpływać na zdrowie i produkcyjność zwierząt.
 13. Plony roślin transgenicznych mogą być obniżone w stosunku do plonów odmian konwencjonalnych w związku z brakiem stabilności genetycznej GMO, polegającym na tym, że w odmianie transgenicznej mechanizm obronny genów rodzimych powoduje osłabienie lub zablokowanie funkcji genów obcych, dyskusyjne są metody prowadzenia badań organizmów transgenicznych, od których uzależnione jest ich dopuszczenie do obrotu.

W związku z zagrożeniami jakie niesie ze sobą wykorzystanie roślin modyfikowanych genetycznie coraz silniejszym zwłaszcza w Unii Europejskiej staje się trend zmierzający do całkowitego zakazu upraw roślin GMO oraz rezygnacja z ich stosowania w przemyśle spożywczym.

Jedną z pierwszych firm w Polsce która postawiła na produkcję żywności wolnej od GMO jest OSM Piątnica. Mleko wyprodukowane przez dostawców tej mleczarni pochodzi od krów żywionych paszami wolnymi od GMO.

Od kilku lat nasza firma ma przyjemność być dostawcą pasz dla rolników będących dostawcami mleka do OSM Piątnica. Wychodząc naprzeciw wymogom mleczarni od dnia 01.08.2016 przyjęliśmy status zakładu wolnego od GMO w związku z czym w ofercie posiadamy tylko i wyłącznie pasze nie modyfikowane genetycznie.

Entuzjastycznie podeszliśmy do tego projektu OSM Piątnica, zwłaszcza, że większość naszych klientów jest dostawcami tej mleczarni. Jesteśmy zdeterminowali i dokładamy wszelkich starań by dostarczać naszym klientom tylko najwyższej jakości pasze w standardzie non GMO.

Wierzymy bowiem, że tylko najwyższej jakości pasze gwarantują produkcję najwyżej jakości mleka które zawsze znajdzie uznanie konsumentów.

Jesteśmy dumni z tego, że współpracujemy z najlepszymi hodowcami w kraju odstawiającymi mleko do najlepszej polskiej mleczarni.

Zapraszamy do współpracy.